Legalizacija bespravno izgradjenih objekata

Poziv građanima opštine Blace koji su izgradili odnosno rekonstruisali i dogradili objekte bez građevinske dozvole, odnosno bez odobrenja za izgradnju do dana stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09 i), odnosno do 11.09.2009. godine

U skladu sa članom 186. Zakona o planiranju („Službeni glasnik RS“ broj 72/09) potrebno je da podnesete ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU za naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole objekta ili delova objekata izgrađenih odnosno rekonstruisanih i dograđenih bez građevinske dozvole u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona što znači da je poslednji dan podnošenja zahteva 11.mart.2010. godine.

Uz Zahtev koji možete preuzeti ovde ili na šalteru Opštinskog uslužnog centra potrebno je priložiti (u zavisnosti od kategorije i strukture objekta)

Za porodične stambene objekte do 100 m² i stambene objekte preko 100 m² sa jednim stanom, (po članu 188. Zakona) podnosi se dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, fotografije objekta i tehnički izveštaj o stanju objekta, instalacija, infrastrukturne mreže i spoljnjeg uređenja koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom u osnovi objekta i dokaz o uplati administrativne takse.

Za stambene objekte sa više stanova, stambeno-poslovne objekte, poslovne i proizvodne objekte (po članu 189. Zakona) podnosi se dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, fotografije objekta i zapisnik o izvršenom veštačenju o ispunjenosti uslova za upotrebu objekta, sa specifikacijom posebnih fizičkih delova, koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom, izrađen od strane privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica upisanog u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova i dokaz o uplati administrativne takse.

Napomena: Zahtev može podneti i svaki vlasnik posebnog fizičkog dela objekta opisanih u kategoriji objekata po članu 189. Zakona.
Za pomoćne objekte( po članu 190. Zakona) podnosi se dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu i fotografije pomoćnog objekta.

Za objekte izgrađene iz sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, odnosno sredstava pravnih lica čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave ( po članu 191. Zakona) podnosi se zapisnik o izvršenom veštačenju o tehničkoj ispravnosti i ispunjenosti uslova za upotrebu objekta, sa specifikacijom posebnih fizičkih delova, koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom građevinskom površinom u osnovi objekta, izrađen od strane privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica upisanog u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova.

Za objekte za koji je izdato odobrenje za izgradnju po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, a kojim je odstupljeno od izdatog odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta (po članu 192. Zakona), podnosi se dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, projekat izvedenog objekta izrađen u skladu sa ovim zakonom i dokaz o uplati administrativne takse.

Pojašnjenje izgleda i sadržine geodetskog snimka:

Geodetski snimak (overen od strane ovlašćenog preduzeća treba da sadrži):

Ucrtan objekat koji je predmet legalizacije, u jasno naznačenim granicama parcele, broj parcele, katastarskoj opštini, adresi objekta i ime investitora.

Na ucrtanom objektu treba da bude jasno naznačena spratnost, označene minimum dve tačke prednje fasade objekta ((Gauss-Krugerov koordinatni sistem) a što je potrebno za lociranje položaja objekta) i razmeru u kojoj je rađen geodetski snimak.

Treba da bude naznačena bruto površina osnove objekta, kao i bruto razvijena građevinska površina(bruto površine nadzemnih etaža).

Naknadno treba da se dostavi original kopije plana sa ucrtanim objektom za legalizaciju koji je overen od strane RGZ-a (dugo se čeka ucrtavanje u Republičkom geodetskom zavodu)

-Prvi primerak uplatnice kao dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 200 dinara

Važne napomene:

Vlasnici bespravno izgrađenih objekata, odnosno delova objekta, koji su podneli prijavu za legalizaciju po ranije važećem zakonu u propisanim rokovima i sazidali kompletno objekat odnosno završili objekte do 13.05.2003. godine, nemaju obavezu podnošenja zahteva, već se ta prijava smatra zahtevom, s tim što su u obavezi da dopune zahtev navedenom nedostajućom dokumentacijom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Ako je već podnet projekat izvedenog objekta u skladu sa ranije važećim Zakonom ne podnosi se tehnički izveštaj, odnosno Zapisnik.
Vlasnici objekata sa privremenom građevinskom, odnosno upotrebnom dozvolom, neophodno je da podnesu zahtev za legalizaciju.
Ukoliko je objekat (ili deo objekta) koji ste prijavili za legalizaciju po ranije važećem Zakonu u propisanim rokovima, izgrađen odnosno rekonstruisan i dograđen posle 13. 05. 2003. godine neophodno je da podnesete novi zahtev za legalizaciju (čl.186 Zakona o planiranju i izgradnji, (“Sl.glasnik RS”, broj 72/09”) i navedete raniji broj prijave za legalizaciju (u okviru Zahteva postoji mesto za upis broja predmeta ranije prijave).

Ako su prijave podnesene posle zakonski predviđenih rokova odnosno od 27. oktobra 2006. godine pa do 10.09.2009. godine i od 14.11.2003. godine do 25. aprila 2006. godine a nisu obnovljeni u Zakonom predviđenom roku(Zakon o izmenama i dopunama Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“ 34/06)), za iste je potrebno da se podnese novi Zahtev, inače će se smatrati da ste od Prijave odustali.

UZ ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU za naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole objekta ili delova objekata izgrađenih odnosno rekonstruisanih i dograđenih bez građevinske dozvole u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, to jest pravna lica ,preduzetnici i fizička lica se obavezuju za uz zahteve ( prijave ) prilože dokaz da su izmirili dospele poreze i druge javne dažbine propisane pozitivnim zakonskim propisima .

Za tačnu sadržinu i izgled tehničke dokumentacije kao i za rešavanje imovinsko pravnih odnosa biće doneti posebni podzakonski akti od strane nadležnog ministarstva o čemu ćete biti obavešteni preko sajta opštine Blace.

- Pravilnik o legalizaciji objavljen u "Sl. glasniku RS", br.89 od 2. novembra 2009. godine

Prijatelji

EU-PROGRES-Web-Banner-SR 
skgo
caffe150x70
drainac-kc-1

nirvana-b 
exchange3

Anketa

U Blacu treba da se ulaže u ?

Infrastrukturu - 11.3%
Turizam - 17%
Sport - 12.6%
Obrazovanje - 40.3%
Poljoprivredu - 14.5%
Kulturu - 4.4%

Ukupno glasova: 159
Glasanje u ovoj anketi je zavrseno u: 02 maj 2013 - 07:33

Korisno

e-uprava
komunalni-problem
otvorena-vrata
informator-o-radu
invest
bratimljenje
popis2012-baner-350x250