Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног, биоразградивог органског отпада

Република Србија

Општина Блаце

Општинска управа

Oдељење за привреду, локално - економски

развој и друштвене делатности

Број  III-03-501-841/16

Датум 27.03.2017. год.

БЛАЦЕ 

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавамо заинтересовану јавност да је Миљојко Секулић предузетник, Трговина на велико услуге превоза и консултантске услуге „Космос сервис“ Капиџија, са седиштем у Крушевцу у ул. Капиџијска бр. 26. поднео захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног, биоразградивог органског отпада на  кат. парцели бр. 1778  К.О. Пребреза, на територији општине Блаце.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа у згради МУП-а, канцеларији бр. 8 (II спрат), у периоду од 28.03.2017. год.  до 07.04.2017. год., у времену од 10 до 12 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног, биоразградивог органског отпада, овом органу.

Овај орган ће у року од 15 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења издати дозволу подносиоцу захтева или донети решење којим одбија захтев, уз образложење о разлозима одбијања.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ

 РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka