Решење о давању сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за радну зону „Горња Драгуша“

Република Србија
Општина Блаце
Општинска управа
Одељење за привреду, локално- економски
развој и друштвене делатности
Број III-05-501-147/17
Датум :10.04.2017. год.
Б Л А Ц Е

                На основу члана 21 и 22. Закона о Стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04, 88/2010) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ бр.30/10), поступајући по поднетом захтеву Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Блаце, број  III-05- 501-147/17, од 24.03.2017. године,  Општинска управа, Одељење за привреду, локално- економски развој и друштвене делатности, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

                Даје се сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне  регулације за радну зону „Горња Драгуша“ на животну средину,  који је израђен у свему према одредбама Закона о Стратешкој процени утицаја на животну средину.

О б р а з л о ж е њ е

                По захтеву  Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове, број III- 05- 501-147/17  од 24.03.2017. год., за давање сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне  регулације за радну зону „Горња Драгуша“ на животну средину који је приложен уз захтев, Одељење за привреду, локално- економски развој и друштвене делатности Општинске управе општине Блаце, спровело је Законом о Стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04, 88/10), предвиђени поступак.

                Решењем  број III-05- 501-147/17, од 31.03.2017. год., образована је Стручна комисија за оцену Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана  детаљне  регулације за радну зону „Горња Драгуша“  на животну средину,  израђеног од стране Привредног друштва за просторно планирање, пројектовање и инжењеринг „ИСТ урбан“ д.о.о са седиштем у Нишу, заведеног под бројем 528/06-1/02 од 22.02.2017. године, која  је, након законом утврђеног и спроведеног поступка, а на основу критеријума садржаних у Прилогу II наведеног Закона, извршила оцењивање наведеног Извештаја и о свом раду овом органу доставила извештај број III- 05- 501-147/17 од 10.04.2017. године, са оценом предметног Извештаја о стратешкој процени и предлогом да се на исти дâ сагласност.

На основу напред изложеног, цитираних прописа и предлога Стручне комисије, одлучено је као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије у року од 15 дана од дана пријема решења, а преко овог органа са доказом о извршеној уплати републичке административне таксе.

Достављено:

- носиоцу пројекта,
- заинтересованим органима,
- средствима јавног информисања, и то:
- „Блаце инфо прес“ и
 -  Радио „Таша“ и
 - архиви

 САРАДНИК НА ПОСЛОВИМА                                                            НАЧЕЛНИК

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                               ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ                                           
      Вељко Јовановић                                                                Зоран Милутиновић

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka