Процена утицаја на животну средину: Обавештење о донетом решењу за пројекат базне станице „Горња Драгуша“

Обавештавамо заинтересовану јавност, да је у складу са чланом 10. став  7. а у вези са чланом 29. став  3. Закона о процени утицаја на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09), Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја пројекта на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 114/08), и члана 136., 140. и 141. Закона о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“ бр. 18/16),  поступајући по  захтеву носиоца пројекта  "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА", Предузеће за телекомуникације А.Д., Таковска 2, Београд, број III-05-501-487/2017 од 20.07.2017.године, Одељење за привреду, локално – економски развој и друштвене делатности Општинске управе општине Блаце је, сагласно члану 10 став 1., 4. и 6., Закона о процени утицаја на животну средину, обавестио заинтересоване органе, организације и заитересовану јавност у циљу добијања мишљења на поднети захтев.

Пошто у законском року нису  достављена мишљења заинтересоване јавности као ни заинтересованих органа/организација, овај орган је у законском року донео решење да  за пројекат базне станице „Горња Драгуша“- PK35, PKU35, на територији општине Блаце, на делу катастарске парцеле бр.4947 К.О. Горња Драгуша, није потребна процена утицаја наведеног пројекта на животну средину.

Решење можете преузети ОВДЕ.

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka