Саветник за заштиту права пацијената

Законом о правима пацијената („Сл.гласник РС“, 45/2013), предвиђено је да пацијент који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту или да му је поступком здравственог радника, односно здравственог сарадника, ускраћено неко од права из области здравствене заштите, има право да поднесе приговор здравственом раднику који руководи процесом рада или директору здравствене установе, односно оснивачу приватне праксе или саветнику за заштиту права пацијената.

Саветник за заштиту права пацијената

Ради заштите права пацијената, јединица локалне самоуправе образује Савет за здравље и одређује лице које обавља послове саветника за заштиту права пацијената.

Саветник пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима, пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената и врши друге послове утврђене Законом.

Поступак оставаривања заштите

Пацијент, односно његов законски заступник, може поднети приговор саветнику за заштиту права пацијената писмено или усмено на записник. По приговору саветник пацијента одмах,  а најкасније у року од 5 радних дана од дана подношења приговора, утврђује све битне околности  и чињенице у вези  са наводима изнетим у приговору.

Након утврђивања свих релевантих чињеница и околности, саветник пацијената сачињава извештај који одмах, а најкасније у року од 3 радна дана, доставља подносиоцу приговора, руководиоцу организационе једнице и директору здравствене установе, односно оснивачу приватне праксе.

Подносилац приговора који је незадовољан извештајем саветника може се, у складу са законом, обратити савету за здравље, здравственој инспекцији, односно надлежном органу организације здравственог осигурања, код које је пацијент здравствено осигуран.

Чланом 40. став 3. Закона о правима пацијената   ("Сл. гласник РС" бр. 45/13) прописано је да  је здравствена установа, приватна пракса или друго правно лице које обавља одређене послове из здравствене делатности дужно да на видном месту истакне, име и презиме, радно време саветника пацијената, као и адресу и број телефона на који се пацијент може обратити ради заштите својих права.

У складу  са чланом 38. Закона о правима пацијената ("Сл. гласник РС" бр. 45/13 и 25/2019-др. Закон), 
Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 28. маја 2024. године,
донело је Решење, којим је одређена Данијела Мијајловић, дипл. правница  из Блаца, за
обављање послова Саветника за заштиту права пацијената на територији општине
Блаце.
Радно време саветника за заштиту права пацијената је сваког радног дана од 10-14 часова,

Општина Блаце, Карађорђева бр.4.

Канцеларија број 39
Kонтакт телефон: 027 371 669
064 1022694

 

 

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2