Општинска управа

Начелник Општинске управе

Јасмина Лапчевић
емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Одељење за општу управу и заједничке послове
Мејл адреса:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове
Мејл адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Одељење за инспекцијске послове
Мејл адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке
Мејл адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине
Мејл адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Одељење органа општине и друштвене делатности
Мејл адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Одељење за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне послове и саобраћај

Лице одређено за заштиту података о личности: Гордана Агатоновић

Мејл адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Телефон: 027/371-110
Факс:027/371-138

Годишњи извештај Одељења за инспекцијске послове, буџетску инспекцију и ревизију за период 01.01.2016-31.12.2016 године

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, образује се Општинска управа.

Надлежност

Општинска управа:

-припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

-извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;

-решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

-обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

-извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;

-обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

-доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Начела деловања општинске управе

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.

Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса.

Општинска управа дужна је да грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ.

Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана.

Организација Општинске управе

Општинска управа образује се као јединствени орган.

У Општинској управи образују се организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и других послова.

Руковођење

Општинском управом руководи начелник.

За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg