Општинско веће

Чланови Општинског већа општине Блаце

Бранислав Павловић,

Бобан Ђурковић,

Бојан Дуњић,

Радослав Новчић,

Илија Радуловић

 

Пословник Општинског већа

 


НАДЛЕЖНОСТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и 5 чланова Општинског већа.Председник Општине је председник Општинског већа. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника и то за следеће ресоре: образовање и култура, пољопривреда, комуналне делатности, јавне службе и социјална политика сарадња са синдикатима друштвених И приватних предузећа. Када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује о избору заменика председника општине и чланова општинског већа. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

Неспојивост функција

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Општине. Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.

Надлежност

Општинско веће:

предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа И других организација у управним стварима из надлежности Општине;
стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
поставља и разрешава начелника Општинске управе;
образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
информише јавност о свом раду;
доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
врши друге послове које утврди Скупштина општине.
Положај председника Општине у Општинском већу
Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.
Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.

Кворум за рад и одлучивање
Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова. Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или овим статутом за поједина питања није предвиђена друга већина.

Пословник Општинског већа
Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се уређују његовим пословником, у складу са законом и овим статутом.

Привредни савет
Општинско веће образује Привредни савет. Привредни савет је надлежан да даје иницијативе везане за економски развој, разматра стратегије и планове економског развоја и прати спровођење планова и програма локалног економског развоја. Привредни савет о својим иницијативама и закључцима упознаје Скупштину општине, председника Општине и Општинско веће. Задаци, начин рада и одлучивања Привредног савета ближе се уређују Пословником Општинског већа.
Састав Привредног савета
Председника и 6 чланова Привредног савета именује Општинско веће на време трајања мандата Општинског већа. Чланове Привредног савета могу предлагати удружења грађана, месне заједнице, привредна удружења и предузетници. Најмање једна трећина чланова Привредног савета мора бити из редова привредника и предузетника, односно из редова њихових удружења.
Подношење извештаја Скупштини општине
Председник Општине и Општинско веће дужни су да редовно извештавају Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње, о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg