ОБАВЕШТЕЊЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА БОРАЧКИ ДОДАТАК

Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Сл.гласник РС“, бр.18/2020) који се примењује од 01.01.2021. године  прописује  услове за остваривање права на борачки додатак.

                                                

Чланом 86. Закона пртописано је да  борац из члана 7. овог Закона коме је признат статус борца и извршено разврставање у категорије бораца има право на борачки додатак уколико је старији од 60 година живота и уколико он или члан његове уже породице који живи у заједничком домаћинству:

1) није у радном односу;

2) није корисник пензије;

3) не обавља послове по основу уговора ван радног односа у складу са законом којим се уређује рад и не обавља послове по основу других уговора ако за извршен посао остварује накнаду;

4) не обавља самосталну делатност, односно није предузетник, (осимако се ради о лицу које остварује приход од обављања пољопривреднеделатности и шумарства са земљишта површине до пет хектара);

5) није члан привредног друштва, да није оснивач или члан задруге или друге профитабилне организације;

6) није обвезник доприноса за пензијско и инвалидско осигурање;

7) не остварује право власништва или плодоуживања на пољопривредном земљишту површине више од пет хектара;

8) није корисник права на месечна примања по овом закону;

9) не остварује материјалну подршку путем новчане социјалне помоћи и других права по прописима из области социјалне заштите;

10) по основу својства борца за исти период учешћа у рату, односно оружаним акцијама предузетим за време мира не остварује месечно новчано примање од стране друге државе.

Борачки додатак из члана 86. признаје се у одговарајућем месечном износу и то борцу I категорије у износу 100%, борцу II категорије у износу 80% и  борцу III категорије у износу 60% од основице.

 

За све информације обратити се Одељењу органа општине и друштневих делатности на телефон 027/370-373, соба број 19 , I спрат  зграде општине Блаце.

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg