ЈАВНИ ПОЗИВ о условима и критеријумима за доделу помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица

На основу Решења Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број:          553-386/1 од 30. јула 2021. године, Решења о образовању Комисије за избор корисника донаторских пројеката помоћи у пакетима хране, огреву и новчаној помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине  Блаца број: II-02-1640/2021 од 21. јула 2021. године, Комисија за избор корисника (у даљем тексту: Комисија), на првој седници одржаној дана 25. августа 2021. године, расписује

Ј А В Н И    П О З И В

о условима и критеријумима за доделу помоћи за набавку огрева

социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених  лица

 

Помоћ могу да остваре породице избеглица и породице интерно расељених лица са боравиштем у општини   Блацу (у даљем тексту Општина).

Неопходно је да подносилац пријаве има избеглички статус, односно да је евидентиран и поседује легитимацију интерно расељаеног лица, са боравиштем у Општини Блаце и да су приходи породице мањи од 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, по члану домаћинства за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, као и да подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства испуњавају неке од следећих критеријума, и то:

  • једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовању до 26 година,
  • трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,
  • породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
  • домаћинства са чланом који је инвалидно лице или има телесно оштећење (преко 50% инвалидности, одсно телесног оштећења),
  • домаћинства са чланом породице са тешким обољењем, лицем ометеним у  развоју, слепим или слабовидим лицем или лицем са оштећењем слуха,
  • вишегенерацијско домаћинство,
  • домаћинство старих лица, једночлана домаћинства (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота)
  • жртве породичног насиља

Помоћ се одобрава једнократно у виду огрева у максималном износу од 20.000 динара по породици.

Намена о додели огрева из члана 1. овог правилника је обезбеђење основних потреба у виду огрева за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица.

Поступак за доделу Помоћи спроводи Комисија, на основу поднетог захтева и документације. Проверу захтева и документације врши Комисија општине Блаце.

Уз пријаву за доделу огрева, која се подноси у општини  Блацу, подносилац је дужан да достави следеће доказе на увид:

-личну карту,

- избегличку/расељеничку легитимацију за подносице захтева,

- доказе о приходима (зарада, уверење из НСЗ да је лице незапослено, чек од пензије, изјава да нема приходе, итд.),

- медицинска документација,

- решења за лица (децу) смештена у хранитељским породицама,

- жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева.

Јавни позив  биће oбјављен на огласној табли општине Блаце, Црвеном крсту -Повереништву Блаце и на сајту Општине  Блаце.

Рок за конкурисање је од  27.08.2021. године закључно са 01.10.2021. године.

 

Јавни позив можете преузети OVDE
Пријавни образац можете преузети OVDE

 

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg