ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу 42 дечија седишта за возила у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом

На основу Одлуке о финасијској подршци породици са децом (Сл. лист општине Блаце бр.20/20 и 6/22) и Решења о образовању Комисије  за доделу једнократне материјалне помоћи у виду доделе дечијих седишта за возила, број: III-02-2792/202 од 01.12.2022.године, Општинска управа општине Блаце расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу 42 дечија  седишта за возила  у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом

 I

Једнократна материјална помоћ у смислу Одлуке о финансијској подршци породици са децом додељује се у циљу побољшања материјалних услова породицама са децом на територији општине Блаце кроз Програм за рад савета за безбедност саобраћаја на територији општине Блаце, који Општина Блаце доноси у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја Републике Србије.

II

Право на једнократну помоћ у виду доделе дечијих седишта за возила може остварити родитељ који поднесе захтев за остваривање права у складу са објављеним јавним позивом, а који испуњава следеће услове:

-да је дете за које подноси захтев  рођено  у 2021.години  или у  2022.години, 

-да дете има пребивалиште на територији општине Блаце на дан објављивања јавног позива,

-да родитељ који подноси захтев има пребивалиште на територији општине Блаце на дан објављивања јавног позива. 

Право на једнократну помоћ у виду доделе дечијих седишта за возила могу остварити и интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Блаце на дан објављивања јавног позива.

III

Право на помоћ у виду једнократне доделе аутоседишта, имају сви подносиоци захтева, под једнаким условима а према условима и критеријумима и реду првенства утврђених чланом 31. Одлуке  о финансијској подршци породици са децом.

IV

Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу поднетог захтева и документације.

Након утврђивања прелиминарне ранг листе, иста ће бити истакнута на огласној табли Оштинске управе Општине Блаце, подносиоци пријава ће имати право приговора на ранг листу у року од два дана од дана објављивања листе.

Након разматрања приговора, и поступања по истима Комисија ће утврдити коначну ранг листу.

V

Захтев за остваривање права на једнократну материјалну помоћ подноси се непосредно на писарници Општинске управе општине Блаце, Одељењу органа општине и друштвених делатности, на посебном обрасцу.

Рок за подношење захтева  почиње да тече 02.12.2022.године и трајаће до 16.12.2022.године.

 Образац преузмите овде:    

 Уз образац захтева се подноси:

  • Извод из матичне књиге за свако дете рођено у породици (копија, уз оригинал на увид)
  • Очитана лична карта или копија личне карте родитеља и
  • Уверење Националне службе за запошљавање о статусу незапосленог лица (за незапослене родитеље)

Комисија за доделу једнократне материјалне помоћи у виду доделе дечијих седишта за возила, у складу са чланом  9. став 3. и 4. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), по службеној дужности, с обзиром на то да странка потпише изјаву да је сагласна да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања.

 

VI

Захтев са пратећом документацијом се подноси лично на писарници Општинске управе општине Блаце, Карађорђева бр.4., од 02.12.2022.године до 16.12.2022.године до 15,00 часова.

Контакт особа: Сања Живковић, број телефона: 066/408-276

Број: III-56-2793/2021

У Блацу, дана 01.12.2022.године

 

Председник Комисије,                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ

Сања Живковић                                                                УПРАВЕ:                                                                                                                                                                                                                                                                                    Јасмина Лапчевић

 

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg