ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУЦИ УСТАВНОГ СУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУЦИ УСТАВНОГ СУДА бр. IУз-60/2021 од 14.фебруара 2024. године,  за кориснице права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета.

Одлуком Уставног суда број IУз-60/2021 од 14.фебруара 2024. године  утврђено је да одредбама члана 13. став 1. Закона о финансиској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр.113/17, 50/18,46/21-УС, 51/21 УС,53/21 –УС, 66/21,130/21,43/23-УС и 62/23) у делу који гласи : „одсуства због комплкација у вези са одржавањем трудноће, или “ и у делу који гласи: „ уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће“, није у сагласности са Уставом.

Обављувањем Одлуке Уставног суда Србије IУз-60/2021 од 14. фебруара престао је да важи члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом. Тако да од 14. фебруара 2024. године члан. 13 став 1. Закона о финансиској подршци породици са децом гласи:„ основица накнаде зараде, односно  накнаде плате за време породиљског одсуства и одуства са рада ради неге детета , за лица из члана 12. овог закона, утврђује се на основу збира месечних основица  на које су плаћени доприноси  на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који предходе првом месецу отпочињања породиљског одсуства“.

Имајући у виду Решење Уставног суда о покретању поступка за утврђивање неуставности наведене одредбе закона број IУз-60/21 од  5. јуна 2023. године из чијег образложења се може утврдити  да је датум поднете иницијативе 19. април 2023. године обавештавамо да корисници права којима је решење достављено почев од 19. априла 2019. године могу поднети, уколико сматрају да им је право повређено захтев за измену појединачног акта (решења) које је коначно и правноснажно.

Рок за подношење захтева је шест месеци од дана објављивања одлуке Уставног суда.

Како је Одлука Уставног Суда објевљена 14.фебруара 2024. године,  то рок за подношење захтева  за измену појединачног акта  (решења) истиче 14. августа 2024. године.

Општинска – градска управа, у обвези је да преиспита  основаност поднетог захтева. Поступајући по основаним захтевима Општинска управа  извршиће измену решења  и унети их у Информациони систем за исплату права и доставити кориснику. На основу имењених решења  извршиће се исплата припадајућих износа накнаде зараде, односно накнада плате за време породиљског одсуства  и одсудства са рада  ради неге детета.

Захтев за измену решења по одлуци Уставног суда може се преузети ОВДЕ.

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2