Јавни позив за предлагање кандидата за награду „Најбољи председник Месне заједнице“

Комисија за доделу награде „Најбољи председник Месне заједнице“, образована решењем председника општине Блаце број: II-02-1220/16 од 03.08.2016 године, дана 08.08.2016. године

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ

„НАЈБОЉИ ПРЕДСЕДНИК МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ“

Награда „Најбољи председник Месне заједнице“ се додељује за рад и резултате рада председника у месној заједници у којој су грађани своје потребе и интересе задовољавали и остваривали у области: привреде, пољопривреде и руралног развоја, васпитно образовног развоја и комуналне изградње, екологије и заштите човекове околине, културе и спорта, одбране и заштите од елементарних непогода, друштвене бриге о деци и грађанима различитих социјалних група, брига о социјалним категоријама становништва, самодоприноса и уређења насељеног места.

Критеријуми за доделу награде су активности председника Месне заједнице:

-у изградњи или одржавању комуналних објеката и путева у Месној заједници,

-на стварању услова за рад предшколских установа, основних школа и здравствених амбуланти,

-стварање услова за социјално збрињавање старијих лица,

-учешће у обезбеђивању просторних, финансијских и организационих услова за спорт и рекреацију,

-организација разних врста хуманитарне помоћи на свом подручју, хуманитарни рад, хуманост, племенитост и храброст и посебан допринос развоју и афирмацији Месне заједнице,

-активности окупљања младих,

-организација и увођење самодоприноса.

Право предлагања кандидата имају сва физичка и правна лица.

Предлог са образложењем се подноси у писаној форми и обавезно садржи податке о делу и/или резултату и назнаку Месне заједнице за коју се кандидат за награду предлаже.

Предлози се могу доставити:

-путем препоручене пошиљке, при чему ће се предлог сматрати благовременим уколико пристигне на писарницу Општинске управе општине Блаце најкасније до 16.08.2016 године до 15 сати, или

-непосредно, предајом у писарници Општинске управе, радним даном у времену од 7,00 до 15,00 сати.

Образац предлога може се преузети на писарници Општинске управе општине Блаце.

Рок за предају предлога кандидата за награду је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива на огласној табли Општинске управе општине Блаце и интернет страници Општине Блаце.

Предлози се достављају у затвореној коверти, односно омоту, на адресу:

            Комисија за доделу награде „Најбољи председник Месне заједнице“

                                                Карађорђева бр. 4, 18420 Блаце

са назнаком:

предлог кандидата за доделу награде „Најбољи председник Месне заједнице“ – не отварај

Предлози кандидата за награде се подносе Комисији најкасније до 16.08.2016 године до 15,00 сати.

 

Word2007iconОбразац за предлагање кандидата за доделу награде

 

Председник Комисије

  Мирољуб Марковић

 

oglasi v

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg