КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА

I Право на новчану помоћ могу остварити студенти академских и струковних студија на високошколским установама чији су програми акредитовани од стране надлежног Министарства.

Право на новчану помоћ могу остварити следеће категорије студената:

1) Прва категорија су студенти првог степена студија - основних академских, основних струковних и интегрисаних студија – од II  до IV године студија.

Додељује се до 80% од укупног броја одобрених новчаних помоћи.

2) Друга категорија су студенти другог степена студија – дипломских академских студија (мастер), специјалистичких академских, специјалистичких струковних студија и интегрисаних студија – од V до VI године студија .

Додељује се до 20% од укупног броја одобрених новчаних помоћи.

3) Студенти са хендикепом и студенти са хроничним болестима су студенти првог степена студија - основних академских, основних струковних и интегрисаних студија – од II  до IV године студија и студенти другог степена студија – дипломских академских студија (мастер), специјалистичких академских, специјалистичких струковних студија и интегрисаних студија – од V до VI године студија.

 

IIа Услови за доделу новчане помоћи:

 • Да студент у школској години за коју се додељује новчана помоћ први пут уписује најмање II (другу) годину на студијама првог степена студија;
 • Да студент има најмање просечну оцену 7,50 (седам 50/100) из претходних година студија (не односи се на студенте са хендикепом или хроничном болешћу);
 • Да студент има пребивалиште на територији општине Блаце, односно боравиште најмање три године за интерно расељена лица;
 • Да студент није у радном односу;

IIб Посебни Услови за доделу новчане помоћи студентима са хендикепом или студентима са хроничним болестима:

 • Да је студент у претходној школској години остварио најмање 36 ЕСПБ поена, без обзира на просечну оцену;   

Конкурс није намењен студентима I (прве) године првог степена студија, апсолвентима и  студентима докторских студија.

III Потребна документација:

 • уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија са назначеном

просечном оценом положених испита из претходних година студија и бројем остварених ЕСПБ, односно, за студенте који се први пут уписују на студије другог степена уверење о дипломирању на основним студијама (уверење оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса);

 • уверење о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар – јун текуће године;
 • штампани подаци са електронске личне карте или оверена фотокопија старе важеће личне карте;
 • потвда о боравишту за интерно расељена лица (услов - најмање 3 године пријављеног боравишта на територији општине Блаце);
 • копија свих писаних страна индекса или оверена потврда високошколске установе да студент није изгубио годину током студија;
 • доказ да студент није у радном односу - извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање;
 • уговор о закупу стамбеног простора за студента који са породицом живи у изнајмљеном стамбеном простору;
 • медицинска документација доказује постојање хендикепа или хроничне болести не старије од две године (само за лица са хендикепом или оболела од хроничне болести);
 • код једнородитељских породица, пресуда о разводу брака или извод из МКУ родитења и извод из МКР студента.

IV Рок за подношење захтева је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Конкурса на интернет презентацији општине Блаце.

Број III-400-2417/23

Дана 9. новембра  2023. год.

 

- Пријава за доделу новчане помоћи

Правилник о условима за остваривање новчане помоћи студентима

Образац изјаве

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg