Jавни увид Нацрта Плана детаљне регулације за привредно - туристичку зону и инфраструктурне коридоре у Доњој Јошаници и Сварчу

Општинска управа Општине Блаце–Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбене, имовинско правне и инспекцијске послове, у складу са чланом 50 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр.72/09 , 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23), чланом 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 32/19) и закључком Комисије за планове Општине Блаце са 11. седнице, одржане 26.12.2023. године, оглашава:

 

ЈАВНИ УВИД

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА

ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ И ИНФРАСТРУКТУРНЕ КОРИДОРЕ

У ДОЊОЈ ЈОШАНИЦИ И СВАРЧУ

 

 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ УВИДА:

Зграда Општине Блаце, ул. Карађорђева бр. 4, канцеларија бр. 34

Електронски на адреси http://www.blace.org.rs

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЈАВНОГ УВИДА:

30 дана, од 08.03.2024. до 06.04.2024. године.

 

Јавни увид Нацрта Плана детаљне регулације за привредно-туристичку зону и инфраструктурне коридоре у Доњој Јошаници и Сварчу, одржаће се у периоду од 08. марта до 06. априла 2024. године, сваког радног дана од 07 до 15 часова, у трајању од 30 дана, у згради Општине Блаце, ул. Карађорђева бр. 4 (канцеларија бр. 34).

Нацрт Плана (текстуални и графички део) биће изложен у аналогном облику за време трајања јавног увида, у седишту надлежног органа, односно у дигиталном облику на званичној интернет страници надлежног органа http://www.blace.org.rs/ у делу огласи и конкурси.

 

Увид у Нацрт планског документа можете извршити ОВДЕ.

 

Јавна седница Комисије за планове Општине Блаце, биће одржана 08.04.2024. године, у згради Општине Блаце, ул. Карађорђева бр. 4, сала бр. 23, I спрат, са почетком у 1400.

Позивају се органи, посебне организације и имаоци јавних овлашћења, који су учествовали на раном јавном увиду и доставили посебне услове и податке за израду планског документа, да учествују у току јавног увида и дају мишљење на Нацрт планског документа до истека рока јавног увида.

Увид је слободан за сва заинтересована правна и физичка лица, која информације и обавештења могу добити у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбене, имовинско правне и инспекцијске послове Општинске управе Општине Блаце (канцеларија бр.34, тел: 027/379-210)

У току трајања јавног увида заинтерeсована правна и физичка лица могу поднети примедбе на изложени Нацрт Плана, у писаном облику на писарници Општинске управе Општине Блаце, надлежном Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове.

 

У Блацу,                                                

07.03.2024. године                                    

                

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

       Одељење за урбанизам, грађевинарство,

стамбене, имовинско правне и инспекцијске послове

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2