Обавештење

    Општинска управа Општине Блаце–Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбене, имовинско правне и инспекцијске послове, у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр.72/09 , 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23), чланом 65. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 32/19), издаје:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

    Дана 07.03.2024. год., оглашен је јавни увид Нацрта Плана детаљне регулације за привредно-туристичку зону и инфраструктурне коридоре у Доњој Јошаници и Сварчу. Време трајања јавног увида је 30 дана, од 08.03.2024. до 06.04.2024. године.

У огласу је наведено, да ће Јавна седница Комисије за планове Општине Блаце, бити одржана 08.04.2024. године, у згради Општине Блаце, ул. Карађорђева бр. 4, сала бр. 23, I спрат, са почетком у 1400.

   Обавештавамо заинтересована  правна и физичка лица, да је термин одржавања јавне седница Комисије за планове Општине Блаце одложен до даљег. Нови термин одржавања Јавна седница Комисије за планове Општине Блаце биће објављен на интернет страници надлежног органа (http://www.blace.org.rs/ у делу огласи и конкурси) као и на огласној табли зграде Општине Блаце.

 

У Блацу, 05.04.2024. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

       Одељење за урбанизам, грађевинарство,

стамбене, имовинско правне и инспекцијске послове

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2