Јавни позив за финансирање радова на одржавању стамбених зграда

На основу члана 6. Правилника о финансирању радова на одржавању стамбених зграда средствима буџета општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр.7/15), Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање радова на одржавању стамбених зграда средствима буџета општине Блаце, коју је Решењем Бр.II-02-1530/15 од 08.10.2015.године образовало Општинско веће општине расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за финансирање радова на одржавању стамбених зграда средствима буџета
Општине Блаце за 2015. годину

Расписује се Јавни позив за финансирање радова на одржавању стамбених зграда, на територији општине Блаце, средствима буџета општине Блаце. Стамбеном зградом, у смислу Правилника о финансирању радова на одржавању стамбених зграда средствима буџета општине Блаце (у даљем тексту: Правилник), сматра се зграда намењена становању у којој су најмање четири посебна дела, стана, намењена становању (стамбена зграда за колективно становање).

Укупна средства намењена за финансирање радова, по овом Конкурсу, износе 500.000,00 дин. Општина Блаце ће учествовати у финансирању радова по једној пријави у износу до 40% предрачунске вредности радова, док подносилац пријаве обезбеђује најмање 60% финансијских средстава. Средства се додељују за извођење радова на инвестиционом одржавању стамбених зграда, којима се сматрају радови на поправци или замени:

1) кровне конструкције, кровног покривача и других елемената крова (димњаци, вентилациони канали, кровни отвори, кровни светларници, лимене опшивке и увале, сливници, одводи и други елементи крова, заједничких лођа и тераса и др.);

2)дотрајалих металних, стаклених и других ограда на крову, степеништу, терасама, лођама и другим заједничким деловима зграде);

3)оштећених и дотрајалих фасада, фасадних облога и елемената фасаде и других спољних делова зграде са приоритетом заштите фасаде од продора воде и влаге;

4) дрвених и металних делова на прозорима и вратима заједничких просторија зграде

Трошкови који су прихватљиви за финансирање дефинисани су у чл.12. Правилника.

Право учешћа на конкурсу имају само органи управљања стамбене зграде, Скупштина зграде или Савет зграде,  који су:

-  формирани у складу са чл.11, 12 и 13. Закона о одржавању стамбених зграда (у даљем тексту: Закон) и регистровани код надлежног органа као правно лице на територији општине Блаце;

-  донели одлуку о извођењу радова на инвестиционом одржавању зграде у складу сa Законом;

-  имају отворен рачун код пословне банке који није у блокади.

 

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Подносилац пријаве је обавезан да достави следећу документацију:

1)Предлог пројекта - пријавни Образац бр.1. и 2. (попуњен електронски, ћириличним писмом, одштампан у једном примерку, потписан и оверен од стране одговорног лица)

2)Оверена копија регистрације органа управљања стамбене зграде (Скупштина зграде или Савет зграде);

3)Оверена копија одлуке органа управљања стамбене зграде о извођењу радова на инвестиционом одржавању зграде у складу са Законом;

4)Предмер и предрачун радова на планираном инвестиционом одржавању, урађен од стране инжењера одговарајуће струке;

5)Копија плана и листа непокретности издата од стране РГЗ-СКН Блаце, не старије од 6 месеци;

6)Доказ да рачун органа управљања није у блокади;

7)Оверена копија одлуке о именовању одговорног лица (заступника) у складу са Законом;

8)Копија личне карте одговорног лица (заступника);

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Пријава на конкурс са потребном документацијом доставља се Комисији у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс за финансирање радова на одржавању стамбених зграда, на територији општине Блаце – не отварати“ путем поште на адресу: Општина Блаце, ул. Карађорђева бр. 4 или лично, на писарници Општинске управе Општине Блаце, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.

Један подносилац пријаве на конкурсу може учествовати само са једном пријавом.

Рок за подношење пријаве на овај конкурс је 14 дана од дана објављивања јавног позива, односно закључно са 06.11.2015.год. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Конкурсна документација се може преузети са интернет странице општине Блаце www.blace.org.rs

Додатне информације заинтересовани подносиоци пријава могу добити у Служби за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове, канцеларија бр.34 у згради Општинское управе.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРИЈАВЕ (ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА)

Све пријаве са потпуном документацијом које пристигну у прописаном року биће оцењене у складу са чл.16. Правилника и бодовани према критеријумима, тако да кандидат максимално може да добије 100 бодова од једног члана (заменика) комисије, односно укупно 300 бодова:

- Усклађеност пријаве – предлога пројекта са циљевима Конкурса; (20 бодова)

- Спремност пројекта за реализацију (издата грађевинска и употребна дозвола за стамбену зграду, технички опис и попис радова за инвестиционо одржавање, издато одобрење за извођење радова);(20 бодова)

- Број корисника пројекта (укупан). (15 бодова)

- Број корисника осетљивих група (деца, инвалиди, примаоци социјалне помоћи);(15 бодова)
- Проценат учешћа подносиоца пријаве у финансирању радова;(10 бодова)

- Претходна активност органа управљања стамбене зграде на одржавању;(10 бодова)

- Реалност предложеног буџета;(5 бодова)

- Одрживост пројекта након завршетка подршке. (5 бодова)

                                            

ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Отварање пријава спровешће Комисија у пуном саставу дана 09.11.2015.год. у 11,00 часова. Записник о отварању Комисија доставља свим подносиоцима пријава у року од 3 дана од дана отварања пријава. Учесници конкурса могу да присуствују отварању пријава.

Комисија врши оцењивање у складу са чл.16 Правилника и бодује критеријуме у складу са расписаним Јавним позивом (конкурсом). Извештај о извршеном оцењивању са предлогом ранг листе пријављених пројеката Комисија доставља Општинском већу у року од 15 дана од дана отварања пријава. На основу Извештаја и предложене ранг листе Општинско веће доноси коначну Одлуку о избору пројеката за додељивање средстава из буџета општине Блаце.

На основу одлуке Општинског већа, Председник општине Блаце закључује Уговор о додели средстава из буџета општине Блаце за финансирање радова на одржавању стамбених зграда. Одлука се објављује на огласној табли општине Блаце и на интернет страници општине Блаце www.blace.org.rs.

pdf icon Јавни позив

Word Пријавни образац 1 и 2

pdf icon Пријавни образац 3. и 4. - (попуњава Комисија)

pdf icon Правилник

pdf icon Закон о одржавању стамбених зграда

 

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg