Скупштина општине

Председник Општине

Иван Бургић

Заменика председника општине

Сузана Вељовић

Председник Скупштине општине
Дејан Мијајловић

Секретар скупштине општине

Јасмина Лапчевић

Одборници у СО Блаце

Списак одборника у Скупштини Општине Блаце

Председници месних заједница

- Списак председника месних заједница

 

Радна тела Скупштине општине Блаце

-Комисија за прописе;

-Комисију за административна питања;

-Комисију за представке и жалбе;

-Комисија за урбанизам, стамбено комуналне делатности, заштиту животне средине и одређивање назива улица, заселака и других делова насељених места.

-Комисија за јавне службе;

-Комисија за развој привреду и финансије.
Word2007iconПословник о раду Скупштине Општине Блаце

 

Надлежност

Председник Скупштине

Скупштина општине има председника Скупштине.

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене статутом и пословником Скупштине општине..

Заменик председника Скупштине

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.         

Секретар Скупштине

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине општине, разрешити секретара и пре истека мандата.

Секретар има  заменика који га замењује у случају његове одсутности.

Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар.

Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима Скупштине општине.

Радна тела Скупштине општине

Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности

Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обављају друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.

Број и задаци сталних радних тела, као и права и дужности председника и чланова сталних радних тела, ближе се уређују пословником Скупштине општине.

Актом о образовању повременог радног тела утврђују се његов назив и област за коју се оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника  и  чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела.

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg

 

Baner 2