Председник општине

 

Милан Ћурчић рођен је 28.06.1982 године у Прокупљу. Одрастао је у селу Ђуревац, општина Блаце, у радничкој породици. Основну и средњу школу завршио је у Блацу, а Економски факултет на универзитету у Приштини, мастер на меф-у Београд. Радно искуство стицао је у Основној школи "Стојан Новаковић" у Блацу, као приправник на пословима у служби финансија и рачуноводства . У периоду од 2014. запослен је у Центру за социјални рад у Блацу, као шеф рачуноводства. На локалним изборима одржаним 2016. године, изабран је за одборника у Скупштини општине Блаце на изборној листи "Александар Вучић - Србија побеђује" У досадашњем мандату Скупштине општине Блаце био је председник Комисије за административна питања. За председника општине изабран је као кандидат Српске напредне странке. 

Није ожењен.

 

Контакт

Тел: +381 27 371110
Факс: +381 27 371138
Мејл адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Predsednik

 

Надлежност

Избор председника Општине

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.

Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника Општине.

Неспојивост функција

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.

Председник Општине и заменик председника општине су на сталном  раду у Општини.

Надлежност

Председник Општине:

-представља и заступа Општину;

-предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;

-наредбодавац је за извршење буџета;

-оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

-даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

-одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;

-усмерава и усклађује рад Општинске управе;

-доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине;

-информише јавност о свом раду;

  TAKMIENJE-OPSTINA-2019.jpg

 tabla

 

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka