Јавно обавештење о максимално расположивом износу у буџету Oпштине Блаце за финансирање годишњих програма и финансирање посебних програма, по областима потреба и интереса грађана у области спорта

На основу Закона о спорту, Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају  потребе и интереси грађана у области спорта у општини блаце Општинско веће Општине Блаце, на седници одржаној дана 18. фебруара 2021. године, донело је јавно обавештење о максимално расположивом износу у буџету општине блаце за финансирање годишњих програма и финансирање посебних програма, по областима потреба и интереса грађана у области спорта.

Планирана средства за суфинансирање спорта (редован програм, посебан програм) којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Блаце предвиђена су Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину („Службени лист општине Блаце“, број 19/20), у оквиру раздела 5, Општинска управа, функционална класификација 810 - Дотације осталим непрофитним институцијама, Програм 14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност: 1301 - 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, економска класификација 481000, у укупном износу од  8.000.000,00 динара.

Обавештење се издаје у року од 60 дана од дана усвајања буџета општине Блаце, ради достављања предлога годишњих програма организација у области спорта Спортском савезу општине Блаце, на прописаном обрасцу, у складу са одредбама члана 21. став 1. тачка 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Блаце.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ БЛАЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 

- Образац 1 - Предлог годишњиг програма организација у области спорта 

- Образац 2 - Предлог годишњег програма изградње, опремања и одржавања спортских објеката

- Образац 3- Предлог годишњег програма давања стипендија и новчаних награда

- Образац 4 - Предлог посебних програма 

- Комплетан текст Јавног позива 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта (у даљем тексту: програми) могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу:

 предлагача програма;

 • надлежни територијални спортски савез општине Блаце - предлог годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Блаце из члана 137. став 1. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) Закона, ако овим правилником није другачије утврђено;
 • организације у области спорта са седиштем на територији општине Блаце – предлог свог посебног програма из члана 137. став 1. тач. 4), 9), 11) и 15) Закона, ако овим правилником није другачије утврђено.

 носиоца програма;  

Носилац програма мора:

 • да буде регистрован у складу са Законом;
 • да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
 • да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено;
 • да има седиште на територији општине Блаце, ако Законом није другачије утврђено;
 • да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
 • да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
 • да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности (доказ: усвојен завршни извештај за претходну годину);
 • да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 • да располаже капацитетима за реализацију програма;
 • да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.

Носилац програма не може да:

 • буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 • има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
 • буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

 садржине  и  квалитет  програма:

Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме:

 • да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених Законом;
 • да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици Србији и Програмом развоја спорта у општини Блаце;
 • да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног спортског савеза;
 • да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;
 • да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву, код посебних програма;
 • да се реализује на територији општине Блаце, односно у Републици Србији, осим програма припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима;
 • да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија;
 • да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине Блаце;
 • да ће се реализовати у текућој години;
 • да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
 • да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма.

 финансирања програма:

Програми се финансирају, у целини или делимично и у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета јединице локалне самоуправе постигну намеравани резултати.

Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма.

Потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона имају приоритет при избору програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у општини Блаце, односно други програми могу бити одобрени тек након што се задовоље потребе грађана из члана 137. став 1. тачке 1), 2) и 6) Закона.

Финансијски план (буџет) програма предвиђен предлогом програма треба да буде:

 • остварив и објективан – да су планирани реални износи по свим изворима средстава и врстама трошкова;
 • обухватан – да садржи све трошкове програма из свих извора финансирања;
 • структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног обрасца за израду програма;
 • уравнотежен – у односу на планиране трошкове;
 • тачан и реалан – по свим врстама трошкова.

Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од укупне суме средстава буџета општине Блаце предвиђених за финансирање програма из области спорта, с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Блаце морају односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са спортом деце, осим када је то супротно природи предложеног програма, с тим да се активности повезане са спортом деце у програму обавезно дефинишу као посебна програмска целина.

Носилац годишњег програма дужан је да промет буџетских средстава врши преко посебног текућег рачуна за реализацију годишњег програма наведеног у предлогу програма, који ће се користити искључиво за буџетска средства која добија од општине Блаце, у складу са прописима којима се уређује пренос средстава из буџета.

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ

Предлози годишњих и посебних програма подносе се посебно за сваког носиоца програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона о спорту.

 Предлог  програма саржи детаљне податке о:

 • носиоцу програма;
 • области потреба и интересе грађана у којој се остварује програм из члана 137. став 1. Закона;
 • учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују;
 • циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и којим групама популације и на који начин ће програм користити;
 • врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно обављања активности;
 • томе како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата програма);
 • финансијском плану (буџету) програма, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;
 • динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна);
 • начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата;
 • претходном и будућем финансирању носиоца програма и програма.

У предлог годишњег и посебног програма уносе се одговарајући подаци о личности из члана 5. став 10. Закона лица која учествују у реализацији програма.

 Предлози  програма разматрају се ако су испуњени  следећи  формални  критеријуми:

 • да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене основне информације о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област општих потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона) и које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца програма;
 • да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби.
 • да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке;
 • да је поднет у прописаном року.

Обрасци предлога програма, односно апликационог формулара, и то: Образац 1 – Предлог годишњих програма организација у области спорта; Образац 2 – Предлог годишњег програма изградње, опремања и одржавања спортских објеката; Образац 3 – Предлог годишњег програма давања стипендија и новчаних награда; Образац 4 – Предлог посебних програма, одштампани су уз овај јавни позив и чине његов саставни део.

Уз предлог програма, поднет на прописаном обрасцу, подноси се документација утврђена овим позивом и друга документација којом се доказује испуњеност Законом и овим позивом прописаних ближих критеријума за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта и писана изјава лица овлашћеног за заступање предлагача, односно носиоца програма да не постоје препреке из члана 5.  Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају  потребе и интереси грађана у области спорта у општини Блаце.

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени и достављени у два примерка.

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављенa Спортском савезу општине Блаце у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу Спортског савеза општине Блаце, улица Браће Вуксановић бр. 2, 18420 Блаце.

Предлог програма за који је послат у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.

Предња страна коверте са предлогом програма мора садржати најмање следеће податке:

1) назив годишњег/посебног програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта; 2) назив подносиоца предлога; 3) адресу подносиоца предлога; 4) назив програма; 5) напомену да се не отвара пре истека рока из јавног позива (код посебних програма).

Уколико примљени предлог програма није поднет на прописан начин, овлашћено лице Спортског савеза општине Блаце указаће без одлагања на тај пропуст подносиоцу програма и позвати га да недостатке отклони у року од седам дана.

Образац за пријављивање предлога програма доступан је код Спортског савеза општине Блице.

РОКОВИ

Предлози за финансирање годишњих програма, подносе се до 20. априла 2021. године.

Обавештење о максимално  расположивом  износу у буџету општине Блаце за 2021.годину, и Јавни позив за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Блаце за 2022. годину, биће објављени на сајту општине Блаце, на огласној табли Спортског савеза и у „Службеном листу општине Блаце“.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА

Предлози за финансирање годишњих програма достављају се поштом, куриром или лично на адресу: Спортски савез општине Блаце, улица Браће Вуксановић бр.2, 18420 Блаце, са назнаком: „Предлог за финансирање годишњег програма којим се задовољавају потребе и интереси  грађана у области спорта у општини Блаце за 2022. годину“.

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg