Јавни конкурс за расподелу средстава удружењима грађана за програме и пројекте од јавног интереса за Општину Блаце за 2021. годину

Општина Блаце расписала је Јавни конкурс за расподелу средстава удружењима грађана за програме и пројекте од јавног интереса за Општину Блаце за 2021. годину. Средства су обезбеђена у буџету општине Блаце за 2021. годину у износу од  1.000.000,00 динара. 

Општина Блаце нема обавезу да потроши сва расположива средства за ову намену, а финансираће само квалитетне пројекте који испуњавају дефинисане критеријуме.

Конкурс је отворен од 05. марта и трајаће 30 дана од дана објављивања. Конкурс се објављује на званичној интернет страници Општине Блаце, огласној табли Општине Блаце, у локалним медијима и на порталу Е-Управа.

Основни циљ за доделу средстава по овом конкурсу је финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења грађана са територије општине Блаце  као и регионалних удружења под условом да реализују активности од јавног интереса за потребе грађана општине Блаце, и то за деловање из следећих области од јавног интереса:

Социо - хуманитарног рада (укључујући удружења пензионера), пољопривреде (укључујући удружења ловаца, риболоваца, кинологa и др.), противпожарне заштите, културе, заштите животне средине, заштите људских права и развоја цивилног друштва, заштите лица са инвалидитетом, здравствене заштите, борбе против корупције, омладинске политике, хуманитарни и остали програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе.

Циљ ових програма и пројеката је допринос развоју општине Блаце и афирмацији грађанског активизма. Програмима и пројектима може бити предвиђена организација манифестација од значаја за општину Блаце и давање простора Омладинског центра Блаце на коришћење зарад реализације омладинске политике на локалном нивоу.

Обавезна конкурсна документација подносиоца пријаве на јавни конкурс је следећа:

- попуњен пријавни образац на конкурс (Прилог 1);

- попуњен образац предлога програма/пројекта (Прилог 2);

- попуњен образац буџета програма/пројекта (Прилог 3);

- оснивачки акт удружења (оригинал или оверена фотокопија);

- извод из регистра или решење надлежног органа (АПР) о упису у одговарајући регистар;

- оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;

- доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину за удружења основана пре почетка текуће године;

- изјаву овлашћеног лица удружења (оригинал), дату под материјалном и кривичном одговорношћу да деловање удружења није политичке природе;

- да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења; да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;

-  да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања (Прилог 4) и

- изјаву партнера на пројекту.

Комплетан текст Јавног конкурса можете преузети ОВДЕ.

Прилози за преузимање:

  1. Прилог 1 - Пријавни образац на конкурс  
  2. Прилог 2 - Образац предлога програма/пројекта
  3. Прилог 3 - Образац предлога буџета програма/пројекта
  4. Прилог 4 - Изјава
  5. Прилог 5- Критеријуми за оцену предлога пројеката
  6. Прилог 6 - Образац наративног извештаја 

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg