Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Обавештавамо заинтересовану јавност, да је у складу са чланом 10. став  7. а у вези са чланом 29. став 2 и 3. Закона о процени утицаја на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09), Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја пројекта на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 114/08), и члана 136., 140. и 141. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење),  поступајући по  захтеву носиоца пројекта „Млин Тимотијевић“ д.о.о. Кашевар са седиштем у Кашевару, број III-04-501-1288/2022 од 23.12.2022.године, Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе општине Блаце, сагласно члану 10 став 1., и 4., Закона о процени утицаја на животну средину, обавестило заинтересоване органе, организације и заитересовану јавност у циљу добијања мишљења на поднети захтев. Пошто у законском року нису  достављена мишљења заинтересоване јавности као ни заинтересованих органа/организација, овај орган је у законском року донео решење да  за пројекат Електроенергетских инсталација мале соларне електране „МСЕ Тимотијевић 2“, снаге 630 кW на кат.парцелама бр. 908, 911 и 912 К.О. Горњи Кашевар на територији општине Блаце, није потребна израда Студије о процена утицаја наведеног пројекта на животну средину.

Решење о потреби процене утицаја на животну средину

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg