ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАЂАНИМА И СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ У 2022. ГОДИНИ

У складу са чл. 20. ст. 1. тач. 8. и чл. 46. ст. 1. тач. 2.  Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон, 47/18 и 111/21- др. закон), чланом 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Сл. гласник РС“, бр. 40/21), чланом 5. Одлуке о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 18/21 и 2/22), чланом 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамених зграда, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Сл. лист општине Блаце“, бр. 6/22), Одлуком о буџету општине Блаце за 2022. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр.  18/21, 2/22 и 8/22) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 25. јула 2022. године, донело је

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАЂАНИМА И СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ У 2022. ГОДИНИ

 

            I РАСПИСУЈЕ СЕ јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације  стамбених зграда, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Блаце за 2022.

           II Суфинансирање унапређења енергетске ефикасности, у општини Блаце, у 2022. години, обезбеђено је у износу од 12.000.000,00 динара, од чега је 6.000.000,00  динара определила општина Блаце, а 6.000.000,00  динара Министарство рударства и енергетике- Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности. Средства општине Блаце за суфинансирање пројеката грађана и стамбених заједница обезбеђена су  Одлуком о буџету општине Блаце за 2022. годину („Службени лист општине Блаце“ бр. 18/21, 2/22 и 8/22), у оквиру Програма 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори  енергије, Пројекат 0501-4001 Енергетска ефикасност- уштеди енергију/ смањи загађеност, функција 530 – смањење загађености , економска класификација 472000 – накнаде за социјалну заштиту из буџета.

         Укупна средства за суфинансирање мера енергетске санације износе 12.000.000,00 динара (дванаест милиона  динара), што износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом за финансирање појединачних пројеката грађана и стамбених заједница.

            Укупна средства за суфинансирање мера енергетске санације стамених зграда, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Блаце у 2022. години, износе 9.000.000,00 динара, од чега је 4.500.000,00 динара определила Општина Блаце, а 4.500.000,00 динара Министарство рударства и енергетике - Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности.

         III  Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет страници општине Блаце, на огласној табли Општинске управе општине Блаце и најављен у локалним медијима.

         IV Одлуку објавити на интернет страници општине Блаце и „Службеном листу општине Блаце“.

 

Број: II-400-1550/2022

Датум: 25.07.2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

За Општинско веће                                                                             ПРЕДСЕДНИК

Гордана Агатоновић с.р.                                                                    Иван Бургић с.р.

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg