К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА 2022

На основу члана 3. Правилника о условима за остваривање новчане помоћи студентима („Сл. лист општине Блаце“, бр. 12/16, 10/18 и бр. II-400-2663, oд 17. 11. 2022. год.) и Одлуке Општинског већа општине Блаце, о расписивању Конкурса за доделу новчане помоћи студентима за школску 2022/2023 годину, бр. II-400-2717, oд 23. новембра 2022. године, начелница Општинске управе општине Блаце, дана 24. новембра 2022. године, расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА

I Право на новчану помоћ могу остварити студенти академских и струковних студија на високошколским установама чији су програми акредитовани од стране надлежног Министарства.

Право на новчану помоћ могу остварити следеће категорије студената:

1) Прва категорија су студенти првог степена студија - основних академских, основних струковних и интегрисаних студија – од II  до IV године студија.

Додељује се до 80% од укупног броја одобрених новчаних помоћи.

2) Друга категорија су студенти другог степена студија – дипломских академских студија (мастер), специјалистичких академских, специјалистичких струковних студија и интегрисаних студија – од V до VI године студија .

Додељује се до 20% од укупног броја одобрених новчаних помоћи.

3) Студенти са хендикепом и студенти са хроничним болестима су студенти првог степена студија - основних академских, основних струковних и интегрисаних студија – од II  до IV године студија и студенти другог степена студија – дипломских академских студија (мастер), специјалистичких академских, специјалистичких струковних студија и интегрисаних студија – од V до VI године студија.

 

IIа Услови за доделу новчане помоћи:

 • Да студент у школској години за коју се додељује новчана помоћ први пут уписује најмање II (другу) годину на студијама првог степена студија;
 • Да студент има најмање просечну оцену 7,50 (седам 50/100) из претходних година студија (не односи се на студенте са хендикепом или хроничном болешћу);
 • Да студент има пребивалиште на територији општине Блаце, односно боравиште најмање 3 године за интерно расељена лица;
 • Да студент није у радном односу (за кандидате који су студенти на студијама другог степена);

IIб Посебни Услови за доделу новчане помоћи студентима са хендикепом или студентима са хроничним болестима:

 • Да је студент у претходној школској години остварио најмање 36 ЕСПБ поена, без обзира на просечну оцену;   

Конкурс није намењен студентима I (прве) године првог степена студија, апсолвентима и  студентима докторских студија.

III Потребна документација:

 • уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија са назначеном

просечном оценом положених испита из претходних година студија и бројем остварених ЕСПБ, односно, за студенте који се први пут уписују на студије другог степена уверење о дипломирању на основним студијама (уверење оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса);

 • уверење о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар – јун текуће године ;
 • штампани подаци са електронске личне карте или оверена фотокопија старе важеће личне карте;
 • потвда о боравишту за интерно расељена лица (услов - најмање 3 године пријављеног боравишта на територији општине Блаце);
 • копија свих писаних страна индекса или оверена потврда високошколске установе да студент није изгубио годину током студија;
 • доказ да студент није у радном односу - извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање (за кандидате који су студенти на студијама другог степена);
 • уговор о закупу стамбеног простора за студента који са породицом живи у изнајмљеном стамбеном простору;
 • медицинска документација доказује постојање хендикепа или хроничне болести не старије од две године (само за лица са хендикепом или оболела од хроничне болести).

IV Рок за подношење захтева је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Конкурса на интернет презентацији општине Блаце.

 

Пријава за доделу новчане помоћи студентима

 

Број III-400-2725/22

Дана 24. новембра 2022. год.

         Обрада:                                                                                

Саветница на пословима                                                                  НАЧЕЛНИЦА                                                                           

Општинског већа                                                                      ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Гордана Агатоновић                                                                      Јасмина Лапчевић

  Baner generički

 izbori2023

images

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg