ОБАВЕШТЕЊЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА

Одлуком Уставног Суда Србије број IУз-247/2018 од 21.05.2021. године утврђено је да одредба члана 14.став 8. Закона о финансијској подршци породици са децом (,,Службени гласник РС, бр.113/17 и 50/18) у делу који гласи: ,,ако је код надлежног органа евидентирано најмање шест најнижих основица на које су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде“, није у сагласности са Уставом и потрвђеним међународним уговором.

Имајући у виду да одређени број корисника права није испуњавао наведени услов и да им је накнада зараде у периоду коришћења породиљског одсуства  утврђена у било ком износу који је мањи од износа минималне зараде на дан подношења захтева, по службеној дужности преиспитаће се сва решења  којим је одлучено о праву, а која нису коначна и правноснажна.

Такође, странка може поднети захтев за измену појединачног акта (решења) које је коначно и правноснажно, уколико од коначности, односно правноснажности решења није прошло више од две године.

Рок за подношење наведеног захтева је шест месеци од дана објављивања одлуке Уставног суда.

Како је одлука објављена 21. маја 2021. године, то рок за подношење захтева за измену појединачног акта (решења) истиче 21. новембра 2021. године.

За све информације можете се обратити  Одељењу органа општине и друштвених делатности - соба бр.19,  први спрат или на телефон 370-373.

Комплетан текст Инструкције можете преузети ОВДЕ

obavestenje

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg