Обавештење о доношењу решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта “Израда сирове гуме и гумено-техничких производа“

У складу са чланом 25, у вези са чланом 29. ст. 2. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09), обавештава се заинтересована јавност  да је овај орган, у законом одређеном поступку,  дана 13.09.2021. године донео решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта “Израда сирове гуме и гумено-техничких производа“, на захтев носиоца пројекта SR „GUMITEX“ из Блаца број III-04- 501-375/2021, од 27.07.2021. године, чија реализација се одвија на кат. парц. бр. 2285/1, КО Блаце, на територији општине Блаце.

            Решење о давању сагласности је донето на основу предлога одлуке који је саставни део извештаја Техничке комисије, као и увидом у достављену документацију, мишљења заинтересованих органа,  организација и јавности, којим је констатовано да Пројекат својом реализацијом неће имати негативних утицаја на животну средину, уколико се испоштују прописане мере заштите.

Носилац пројекта је дужан да спроведе мере заштите животне средине предвиђене у поглављу 8. Студије о процени утицаја из тачке 1. овог решења, а нарочито у току извођења пројекта, у току рада пројекта кao и по престанку рада пројекта и то:

-мере у фази израде техничке документације и експлоатације,

-мере предвуђене за спречавање настанка могућег удеса и

-мере предвиђене за смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину.

            Носилац пројекта је дужан да обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног Студијом o процени утицаја на животну средину.

            Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Против овог решења се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ  ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И                                  
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

obavestenje

  Baner generički

tabla

 baner razvoj

izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pitajte3
EU PRO Alt1 Web Standard

E VRTIC 400x200px OF

baner investment

Portal Preduzetnistva logo

Baner Pecat 211x81

Blace

baner-izvodi

baner-komunalni

 

baner

baner-informator

inspekcija

lpa1

baner vodnjan min

dani sljive

savetnik min

uzmi racun i pobedi (2).jpg

 

pos.jpg

 

 SP Logo osnovni