Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Обавештавамо заинтересовану јавност, да је у складу са чланом 10. став  7. а у вези са чланом 29. став  3. Закона о процени утицаја на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, брoj 135/04 и 36/09), Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја пројекта на животну средину, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 114/08), и члана 136., 140. и 141. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16),  поступајући по  захтеву носиоца пројекта Општине Блаце, ул. Карађорђева бр.4., број III-04-501-904/2022 од 06.07.2022.године, за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Блацу, на катастарској парцели бр. 1690 КО Блаце, није потребна процена утицаја  на животну средину.

Комплетан текст решења можете погледати ОВДЕ

 

                                                                                        Сарадник на пословима процене утицаја

                                                                                            на животну средину и праћење стања

                                                                                       и заштита и унапређење животне средине

                                                                                                           Вељко Јовановић с.р

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg