Усвојен Правилник за финансирање пројеката дефинисаних Локалним акционим планом за младе

На основу Одлуке о буџету Општине Блаце за 2016. годину Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној 08.04.2016. године, донело је Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава за остваривање циљева дефинисаних Локалним акционим планом за младе Општине Блаце.

Овим Правилником уређују се начин, поступак и критеријуми за доделу средстава ради финансирања или суфинансирања програма и пројеката којима се остварују стратешки циљеви и приоритети из Локалног акционог плана за младе Општине Блаце. Средства се додељују на основу јавног конкурса, и то за:

1. Формирање иновативних услуга за младе како би се унапредио положај млaдих у општини Блаце,

2. Континуиран развој институционалне локалне омладинске политике и

3. Унапређење локалне омладинске политике кроз размену добре праксе са другим актерима.

Јавним конкурсом Општинско веће одређује који програми и пројекти ће се финансирати или суфинансирати и износ средстава. Припрему конкурсне документације и конкурсни поступак спроводи Комисија за имплементацију, коју именује Општинско веће. Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страни општине Блаце, локалним медијима и огласној табли Општинске управе Општине Блаце.

Право подношења пријаве на јавни конкурс имају: омладинска удружења грађана; неформалне групе младих; етничке заједнице; ученички парламенти; студентски парламент и други субјекти који се баве омладинском политиком на локалном нивоу.

Јавни конкурс садржи:

- врсту пројеката и износ средстава за који се расписује конкурс,

- субјекте овлашћене за подношење пријаве,

- услове и критеријуме за подносиоца пријаве,

- конкурсну документацију (обрасце),

- рок за подношење пријаве и адреса,

- напомену да се непотпуне, неблаговремене и пријаве које нису предате на прописаним обрасцима неће узети у разматрање и

- друге одредбе од важности за реализацију конкурса.

Пријава на конкурс подноси се Комисији са назнаком "Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката којима се остварују стратешки циљеви и приоритети из Локалног акционог плана за младе Општине Блаце“ и предаје на писарници Општинске управе Општине Блаце или поштом на адресу: Општина Блаце, Карађорђева број 4 - „Комисији за имплементацију Локалног акционог плана за младе Општине Блаце“.

 

Рок за подношење захтева је до 31.12. текуће године, односно до искоришћења средстава.

obavestenje

Усвојен Правилник за финансирање пројеката дефинисаних Локалним акционим планом за младе

  Baner generički

tabla

7731927 kampanjat
baner razvoj
izbori2020

planovi urb

radna zona 1

radna zona 2

objedinjena

ozakonjenje1

sl evidencije

zastita podataka

 

pos.jpg